Reserveringen en Betalingen:

Reserveringen voor evenementen van Padel Preneur zijn onderhevig aan beschikbaarheid en dienen te worden bevestigd door zowel de klant als de eventorganisatie. Een verzoek tot bevestigen van een deelname wordt ten allen tijde verstuurd door info@padelpreneur.com met een betalingsverzoek. Wanneer de betaling door de klant is uitgevoerd, is de inschrijving definitief.

Betalingen voor de diensten van de eventorganisatie dienen te worden voldaan binnen de 30 kalenderdagen. Indien Padel Preneur het inschrijvingsgeld nog niet heeft ontvangen, wordt de deelname geannuleerd.

30 dagen voor aanvang van een event moeten betalingen pro forma uitgevoerd worden, zo niet heeft de organisatie Padel Preneur het recht de deelname te annuleren.

Padel Preneur heeft ten allen tijde het recht een deelnemer te weigeren.

Annulering en Terugbetaling:

Bij annulering van het evenement door de klant binnen de 30 dagen voor aanvang van het evenement worden er annuleringskosten aangerekend die 50% van het inschrijvingsgeld bevatten.

Verantwoordelijkheden van de Klant:

De klant neemt op eigen risico deel aan de events van Padel Preneur, hij dient zelf voor een verzekering tijdens padel activiteiten te zorgen. De klant is automatisch verzekerd als hij lid is van Padel Vlaanderen.

Verantwoordelijkheden van Padel Preneur:

De eventorganisatie zal zich inspannen om de diensten te leveren zoals overeengekomen en volgens de hoogste professionele normen.

In geval van onvoorziene omstandigheden zal de eventorganisatie redelijke inspanningen leveren om alternatieven aan te bieden of het probleem op te lossen, indien mogelijk.

Aansprakelijkheid:

Padel Preneur is niet aansprakelijk voor schade, verlies of letsel aan personen of eigendommen tijdens het evenement.

Intellectueel Eigendom:

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot materialen die tijdens het evenement worden verstrekt of gecreëerd, blijven eigendom van de respectieve eigenaren, tenzij anders overeengekomen. Alle deelnemers geven bij een deelname van een Padel Preneur event automatisch toegang om hun gegevens openbaar te delen. Er wordt tijdens events altijd beeldmateriaal van de deelnemers vastgelegd, die ze nadien zelf ook kunnen gebruiken. Indien hier een deelnemer bezwaar over heeft, moet dit voor aanvang van de inschrijving gecommuniceerd worden naar de organisatie van Padel Preneur.

Overmacht:

Padel Preneur  is niet aansprakelijk voor tekortkomingen of vertragingen in de uitvoering van haar verplichtingen als gevolg van omstandigheden buiten haar redelijke controle, zoals natuurrampen, stakingen, of overheidsmaatregelen.

Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting:

Op deze overeenkomst is het recht van België van toepassing.

Eventuele geschillen zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van onderhandelingen tussen de partijen. Als er geen minnelijke schikking kan worden bereikt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Brugge.

Akkoord:

Door de betaling uit te voeren voor onze activiteit bevestigt u de algemene voorwaarden gelezen te hebben en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Padel Preneur:

Industrielaan 41a, 8820 Torhout